ADN Girona

Casos reals

Alguns dels nostres casos reals:


Martí – 4 anys – TEA (Trastorn Espectre Autista)

Martí – 4 anys – TEA (Trastorn Espectre Autista)

Els pares d’en Martí es van posar en contacte amb el nostre servei quan el nen tenia 3 anys. En aquell moment en Martí no parlava, només deia algunes paraules, la majoria eren repeticions del que havia acabat de sentir i també feia alguns moviments com girar sobre ell mateix o moure molt depressa les mans. En Martí no es relacionava amb altres nens, tenia problemes per dormir i s’angoixava moltíssim en situacions noves.

El primer que es va fer va ser proporcionar-li un sistema de comunicació alternatiu (PECS) perquè el nen es pogués relacionar amb els adults i amb altres nens, així com per millorar la seva comprensió. El nen va captar el sistema molt ràpidament i com que les imatges sempre li havien agradat, en qüestió de poques setmanes en Martí podia fer demandes concretes formant una petita frase. Es va donar suport des de bon principi a l’escola, adaptant activitats i resolent tota mena de dubtes amb la mestra de l’escola ordinària. Es va proporcionar als pares alguns recursos visuals per facilitar la vida d’en Martí també a casa.

Actualment en Martí té 4.5 anys i ha desenvolupat la parla. En alguns moments es nota que necessita millorar la pronunciació però va millorant cada dia. Es continua treballant les seves habilitats socials i es dona un suport periòdic a l’escola tot i que ara en Martí ja és un nen molt autònom i que juga amb els altres nens de la seva edat.Pere – 10 anys – TGD (Trastorn Generalitzat del Desenvolupament)

Pere – 10 anys – TGD (Trastorn Generalitzat del Desenvolupament)

En Pere va arribar al nostre centre amb 8 anys. A l’escola mostrava conductes violentes envers alguns companys i algunes de les mestres. També mostrava interessos molt restringits i sempre jugava amb el mateix nen a l’hora del pati. Per altra banda en Pere era molt intranquil, tenia la necessitat de moure’s constantment, de saltar, de picar fort a terra amb els peus i tot sovint de cridar.

La metodologia més important i efectiva que es va utilitzar amb en Pere va ser les Històries Socials. Utilitzant els seus interessos, fotos d’ell mateix i situacions conegudes es van confeccionar vàries històries socials on s’explicava al nen maneres alternatives de comportar-se a l’escola, com jugar amb altres nens, com interessar-se per altres coses i normes socials generals. També es van proporcionar a l’escola alguns recursos visuals (horari visual, sistema de treball, economia de fitxes) per estructurar més les activitats diàries del nen i per tal de motivar-lo a portar-les a terme de manera més efectiva. També es va obtenir un perfil sensorial del nen per tal d’esbrinar certes necessitats físiques i sensorials a l’hora de treballar i així incloure tècniques d’integració sensorial a la teràpia privada, a l’escola i a casa.

Actualment en Pere té 10 anys. Les seves conductes han millorat molt i a l’escola juga amb molts nens. En certs moments en Pere continua mostrant conductes violentes però és capaç d’autoregular-se utilitzant recursos visuals reconduint aquestes conductes. A nivell sensorial al Pere se li han proporcionat alguns objectes sensorials i tècniques presentades visualment que sempre porta a sobre i que consulta quan sent que té alguna necessitat d’aquest tipus.Aniol - 3 anys - Dificultats en la comunicació i socialització

Aniol - 3 anys - Dificultats en la comunicació i socialització

L'Aniol va començar amb nosaltres quan acabava de complir els 3 anys. És un nen despert, molt mogut i també molt carinyós! La família va arribar amb una hipòtesi diagnòstica de "Dificultats en la comunicació i socialització", però encara no està clar. De totes maneres hem començat a treballar partint de les seves habilitats actuals, en totes les àrees del desenvolupament: comunicació receptiva i expressiva, imitació, joc, motricitat fina i grossa, habilitats socials i autonomia.

Amb la família hem pactat prioritzar algunes àrees per a la intervenció, les que s'han cregut més importants. La comunicació i socialització sempre són prioritàries! La metodologia utilitzada amb aquest nen és DENVER, amb objectius que es revisen trimestralment. Les dues terapeutes que el tracten estan formades amb els cursos bàsics i avançats d'aquesta metodologia i actualment una d'elles fins i tot s'està certificant a través del Mind Institute de Califòrnia.

Durant les sessions la mare, que té més hores lliures, es queda amb les terapeutes per poder aprendre totes les tècniques necessàries i després aplicar-les a casa i en el context natural, així ajudem a la generalització. La nostra Terapeuta Ocupacional també l'ha avaluat per poder valorar les seves necessitats i ajudar-lo en les àrees sensorials.

En qüestió de 3 setmanes el nen ja ha començat a imitar i està molt més regulat, això significa menys rabietes i més oportunitats d'aprenentatge.Maria – 2.5 anys – TEA (Trastorn Espectre Autista)

Maria – 2.5 anys – TEA (Trastorn Espectre Autista)

Els pares de la Maria ens varen venir a veure quan la nena tenia 1 any i 6 mesos. La Maria podia emetre alguns sons però no deia cap paraula. No feia contacte ocular, no mostrava interès per cap joguina, tampoc mostrava interès per cap persona i sovint feia voltes sobre sí mateixa, s’estirava a terra o anava d’un costat a l’altra de l’habitació com si no sabés què fer amb ella mateixa i els objectes que l’envoltaven.

A la Maria se li varen proporcionar un sistema de comunicació alternatiu (PECS) per ajudar-la a comunicar-se de manera funcional amb imatges i a relacionar-se amb els adults. El sistema també es va implementar a l’escola bressol perquè la Maria generalitzés l’aprenentatge. Per altra banda també es va implementar el sistema TEACCH per donar estructura a la Maria, tant a l’escola com al centre terapèutic. La Maria de seguida va captar els dos sistemes. Mostrava molt interès per les imatges i per tant de seguida va aprendre a comunicar-se. Pel que fa al sistema TEACCH, des del moment que va tenir estructura a l’aula i a les sessions terapèutiques amb un horari visual, una estació de treball i altres suports visuals com un sistema de treball la Maria va incrementar considerablement la seva capacitat de concentració.

Actualment la Maria té 2 anys i 3 mesos i està desenvolupant la parla. La Maria és capaç de fer una petició demanant dos o més objectes amb el sistema pictogràfic. El seu contacte ocular ha millorat molt, així com la seva atenció conjunta. La Maria mostra més interès per les coses del seu voltant, juga amb els objectes de manera més funcional i en períodes més llargs i busca als adults per compartir el joc.Joel – 5 anys – TEL (Trastorn Específic del Llenguatge)

Joel – 5 anys – TEL (Trastorn Específic del Llenguatge)

En Joel va arribar al nostre centre amb 3 anys. En aquells moments el nen tenia un ampli repertori de paraules però parlava de manera incoherent i incomprensible. Pel que fa la seva pronuncia en Joel tenia problemes per pronunciar molts sons i es frustrava moltíssim quan els adults no l’entenien.

El primer que es va fer va ser proporcionar-li un sistema de comunicació alternatiu perquè en Joel es pogués comunicar de manera més eficient i funcional, i sobre tot, per ajudar-lo en la comprensió i construcció de frases de manera més ordenada i coherent. El nen de seguida va mostrar interès per el sistema i en poques setmanes va assolir totes les fases del protocol del sistema passant de fer demandes concretes formant frases petites a estructures gramaticals molt més llargues i complexes. Aquesta eina va proporcionar al Joel molta seguretat, per tant, la seva frustració es va veure reduïda de seguida.

Actualment en Joel ja té 5 anys i ha desenvolupat la parla i comunicació funcional. Actualment el sistema de comunicació és augmentatiu i s’utilitza majoritàriament durant les sessions terapèutiques ja que en Joel es comunica de manera efectiva verbalment sense cap ajuda visual. En Joel és capaç de mantenir una conversa amb un adult o un altre nen de manera coherent i cohesiva utilitzant construccions molt complexes. Encara presenta dificultats fonètiques però ja no és frustra com abans sinó que torna a repetir els sons amb moltes ganes d’aprendre.Kevin - 12 anys - SAF (Síndrome d'Alcoholisme Fetal)

Kevin - 12 anys - SAF (Síndrome d'Alcoholisme Fetal)

En Kevin va arribar al nostre centre quan tenia 10 anys. Els seus pares estaven preocupats perquè a nivell acadèmic mostrava moltes dificultats, era incapaç de seguir les lliçons a l'escola, sempre estava desmotivat a classe i mostrava apatia. Tot i tenir un bon nivell cognitiu, Kevin tenia dificultats a l'hora d'organitzar-, de gestionar el seu temps, de recordar rutines ja apreses i sobretot, d'expressar-se d'una manera ordenada i coherent. A més, a causa de la majoria d'aquestes dificultats, s'estava aïllant, tancant en si mateix, i perdent amistats.

L'equip de professionals van acordar amb els seus pares començar un pla de treball individualitzat i de grup. Kevin es va incorporar a un grup d'habilitats socials amb nens de la seva edat i perfils similars. A més també va rebre teràpia individualitzada centrada en aspectes més cognitius.

Les tècniques aplicades tant a nivell individualitzat com grupal han tingut, durant els 2 anys de teràpia, un enfocament cognitiu-conductual. Les metodologies utilitzades amb el Kevin han estat, TEACCH i SCERTS. Això vol dir que s'han utilitzat eines d'organització com agendes visuals, estacions de treball, sistemes de treball, seqüències visuals i temporitzadors per oferir als Kevin una millor organització i gestió de les seves rutines i aprenentatges. Les activitats proposades sempre han estat molt visuals i han tingut com a base els seus interessos per mantenir la motivació. Se li han creat eines per autoregular-se, com un termòmetre emocional, i per expressar els seus estats d'ànim i opinions amb criteri propi d'una manera més eficaç i coherent. A nivell grupal ha après habilitats com interactuar de manera assertiva, compartir, debatre, dur a terme treball en equip, ser crític i ajudar els altres. Sempre s'ha promogut la seva empatia, les seves funcions executives i el seu autoconeixement. En Kevin ha anat adquirint objectius específics de la metodologia SCERTS de manera progressiva i satisfactòria.

En l'actualitat s'han reduït el nombre de sessions terapèutiques ja que en Kevin ha millorat molt i ara és capaç de concentrar-se, organitzar-se i autoregular-se en tots els contextos de manera efectiva. El noi segueix mostrant algunes dificultats que precisen treball, és per això que s'ha decidit mantenir alguna sessió terapèutica i sobretot coordinar amb l'institut de secundària al qual acudirà en breu.Arnau – 15 anys – TEA d’alt funcionament-(Síndrome d’Asperger)

Arnau – 15 anys – TEA d’alt funcionament-(Síndrome d’Asperger)

L’Arnau és un adolescent amb una quocient intel.lectual adequat per la seva edat. Però té dificultats importants a l’hora de relacionar-se amb la gent i d’entendre les convencions socials. Tot plegat fa que l’Arnau sigui propens a desenvolupar problemes afectius: no sap com fer i mantenir les amistats i en etapes anteriors ha patit bullying.

Durant les sesions traballem amb metodologies cognitiu-conductuals; analitzem les conductes i les creences i pensaments que puguin ser disfuncionals, i practiquem noves habilitats cognitives i socials; traballem amb tècniques de control emocional, control de l’ansietat, jocs de rol, etc. Això ho fem a través del diàleg i d’activitats amb suport visual, facilitant estratègies i recursos pràctics (termòmetres de les emocions, cercles de confiança, mapes conceptuals…)

Per altra banda l’Arnau presenta dificultats d’aprenentatge escolar com a conseqüencia de la seva manera particular de processar la informació i de la inadequació de les metodologies didàctiques a les seves necesitats i característiques. El nostre paper en aquesta àrea és assessorar el centre educatiu i els professionals que treballen amb ell sobre metodologies i recursos per millorar el seu rendiment escolar.

Per últim ens reunim periòdicament amb els pares del noi per donar-los consells, assessorament i suport en el desenvolupament de l’Arnau i en els possibles reptes que es van presentant, ja sigui a casa o en el seu entorn social.